Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Check mijn Scriptie: Check mijn Scriptie, handelend onder hoofdnaam ‘By Vicky’, gevestigd aan de Sint Bavolaan 11, 2212TE, Noordwijkerhout, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55609651.

Dienst(en): Alle dienst(en) die Check mijn Scriptie aanbiedt.

Document(en): Alle documenten die je aan Check mijn Scriptie hebt doorgestuurd of hebt geüpload via de website. Het gaan bijvoorbeeld om opdrachten, scripties, of andere documentatie.

Opdracht: De manier waarop we met elkaar verbonden zijn, de afspraak/afspraken die we gemaakt hebben.

Nakijkdienst: Dit is één van onze diensten waarbij één van onze experts jouw document(en) controleert.

Nakijktermijn: Het moment waarop een document of tekst uiterlijk moet zijn nagekeken.

Expert: Natuurlijke of rechtspersoon die door Check mijn Scriptie wordt ingeschakeld om jouw document(en) na te kijken.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Vestigingsadres: Sint Bavolaan 11, 2212TE, Noordwijkerhout.

E-mailadres: info@checkmijnscriptie.nl

KvK-nummer: 55609651

Telefoonnummer: 0618899046

Artikel 3. Toepasselijkheid

Deze richtlijnen gelden voor elke afspraak, voorstel, en overeenkomst tussen jou en Check mijn Scriptie.

Als een of meerdere regels in deze voorwaarden op enig moment niet geldig blijken te zijn, blijven de rest van de regels wel van kracht.

Bij onduidelijkheid over de interpretatie van een of meerdere regels in deze voorwaarden, is het de bedoeling dat ze worden begrepen naar de intentie van die regels. Dit geldt ook voor situaties die niet expliciet zijn behandeld in deze voorwaarden.

Het feit dat Check mijn Scriptie niet consequent strikte naleving van deze voorwaarden eist, betekent niet dat de regels niet geldig zijn, of dat Check mijn Scriptie het recht verliest om in andere gevallen wel op strikte naleving van deze voorwaarden aan te dringen.

Ons auteursrechtbeleid is opgenomen in deze voorwaarden en door gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met dit beleid.

Artikel 4. Aanbod

Bij Check mijn Scriptie bieden we allerlei verschillende diensten aan. We doen ons best alles zo goed mogelijk te omschrijven. Als wij fouten maken op de website of in andere vormen van ons aanbod met bijvoorbeeld prijsstellingen of aanbod, bindt dit ons niet.

Artikel 5. Overeenkomst

Als je akkoord gaat met ons aanbod, hebben we een overeenkomst. Hier zit een deadline aan gekoppeld; het moment dat jij kiest waarop je een document terug wilt ontvangen of het moment dat we afspraken hebben voor bijles of begeleiding. Als wij deze deadline of afspraak onverhoopt toch niet redden, hoor je zo snel mogelijk van ons.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

Als we bezig zijn met de uitvoering van de overeenkomst, maar er zijn aanvullingen of aanpassingen nodig, dan zoekt Check mijn Scriptie contact met jou om dit te overleggen. We passen de overeenkomst dan (waar nodig) aan. Wij behouden ons altijd het recht voor om wijzigingen te weigeren.

Artikel 7. Annulering van opdracht door Check mijn Scriptie

Check mijn Scriptie mag altijd een opdracht annuleren, ook nadat een overeenkomst is gesloten. Er hoeft geen opgaaf van redenen plaats te vinden, maar het kan bijvoorbeeld zo zijn dat Check mijn Scriptie van mening is dat het door jou geüploade document niet voldoet aan de vereisten. Zo kan het zijn dat de basiskwaliteit van het document te laag ligt om het te kunnen controleren, dat het document gekopieerd is, of dat het niet voor onderwijs is bedoeld. Ook kan het zijn dat een gepland bijles- of begeleidingsuur toch niet goed past in de agenda.

Als Check mijn Scriptie annuleert, zullen wij contact met je opnemen hierover.

Artikel 8. Annulering van opdracht door de klant

Als jij een opdracht wilt annuleren, kun je hiervoor een verzoek indienen. Wij behouden ons altijd het recht voor om een annulering te weigeren, of redelijkerwijs gemaakte kosten in te houden of nog te vorderen.

Artikel 9. Licentie over je materiaal

In tegenstelling tot andere grote aanbieders, verkopen wij jouw data niet aan andere partijen. Jouw informatie, scriptie, en documentatie blijft bij ons en wordt uitsluitend gedeeld met de partijen die het écht nodig hebben om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om onze softwaresystemen (zoals Simplybook.me) en experts (die jouw stuk nakijken). Na zes maanden worden alle gegevens verwijderd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Indien Check mijn Scriptie aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Check mijn Scriptie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook. Ook niet als je opdracht bij ons wordt geweigerd of de nakijktermijn door ons wordt uitgesteld.

Indien Check mijn Scriptie toch aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de originele opdracht (of het deel van de opdracht waarop de schade betrekking heeft).

Check mijn Scriptie kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, schade ontstaan door studievertraging, schade ontstaan doordat je niet slaagt voor de opleiding, schade ontstaan doordat je een onvoldoende haalt voor het document.

Artikel 11. Wijzigingen algemene voorwaarden

Check mijn Scriptie behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Check mijn Scriptie gevestigd is.

Deze website gebruikt cookies. Accepteer cookies om onze website verder te bezoeken.